Soviet_Union_Historical_Society__Sovetskoe_Istoricheskoe_Obshestvo_Israel
SUHIS-CCCP-USSR-Soviet Union Historical Society- Representation in Israel - HDQ Moscow