Sovetskoe_Istoricheskoe_Obshestvo  RED_FLAG  
    SUHIS-CCCP-USSR-Soviet Union Historical Society- Moscow - Berlin-Jerusalem