Sovetskoe_Istoricheskoe_Obshestvo

Soviet Union Historical Society - PKKA - CA - RED ARMY VETERANS - ISRAEL
SUHIS-CCCP-USSR-Red Army Veterans - Israel *** Soviet Union Historical Society- Moscow - Berlin-Jerusalem